Pomoc prawna online

Czym jest zachowek?

to roszczenie polegające na tym, iż osoba uprawniona może żądać od spadkobiercy lub obdarowanego zapłaty określonej sumy pieniędzy. Jest to rodzaj roszczenia z którym należy wystąpić w określonym terminie. Zachowek może ulec przedawnieniu.

Roszczenie o zachowek w przypadku dziedziczenia testamentowego przedawnia się zgodnie z art. 1007 § 1 z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Termin ten został przedłużony z końcem ubiegłego roku, do dnia 23 października 2011 wynosił 3 lata.

Sąd po dokonaniu ogłoszenia testamentu albo notariusz ma obowiązki zawiadomienia o tym fakcie osoby których te rozrządzenia testamentu dotyczą, a także wykonawcę testamentu oraz kuratora spadku.

Przedawnienie zachowku

Zachowek wobec obdarowanego przedawnia się zgodnie z art. 1007 § 2 Kodeksu cywilnego, roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia si z upływem lat pięciu od dnia otwarcia spadku.

Tyczy się to zarówno sytuacji, gdy dziedziczenie następuje na podstawie testamentu i testament ten podlega ogłoszeniu, jak i w przypadku, gdy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy.

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek w przypadku dziedziczenia ustawowego przedawnia się zgodnie z art. 1007 § 2 k.c., roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia otwarcia spadku.

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Przedawnienie roszczenia o zachowek względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia. Przepis ten ma zastosowanie odpowiednio do biegu przedawnienia przeciw osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

© 2012 Profesjonalna pomoc prawna online za darmo.